Υπηρεσίες πρός Ιδιώτες

Θέματα μητρώου

 • Έκδοση Κλειδάριθμου.
 • Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Συμβουλές σε εργατικά - ασφαλιστικά θέματα.
 • Φορολογία

 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 • Υπολογισμών Τεκμηρίων.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
 • Επιδόματα

  • Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21,
  • Kοινωνικό μέρισμα,
  • Eπίδομα θέρμανσης,
  • Επίδομα στέγασης κ.λ.π.