Υπηρεσίες πρός Επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα της Ι.Κ.Ε.και ζητήστε προσφορά..

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν ενημέρωση..


...ρωτήστε μας στο 2310 533 210 & 6977 405913

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγορίας.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγορίας.) Λογιστικών Βιβλίων.
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών.
 • Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα.
 • Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση .
 • Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.

Ίδρυση επιχειρήσεων

 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).
 • Μεταβολές Εταιριών. Συγχωνεύσεις Εταιριών. Διακοπές Εταιριών.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Σύνταξη οργανογράμματος επιχείρησης.

Εργατικά θέματα

 • Κατάρτιση μισθοδοσιών. Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
 • Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΕΦΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
 • Επιλογή κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση της επιχείρησης.

Παρέχεται διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.

Γίνεται ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές - ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.).